तिचि आठवण् आल्यावर्....
तिचि आठवण आली कि मि आकाशाकडे बघतो
अन् ति दिसेल म्हणुन् उगाचच्.. तारे तुटन्यचि वाट् बघत् राहतो!   
वाफ़ळत्या चहात् सुध्दा तिचाच् गन्ध् असतो..
त्या गन्धात् हरवुन्.. चहा मात्र थन्ड् होवुन् जातो!
प्रत्येक् वेळि आरशात् मात्र फ़क्त् तिच् मला दिसते..
अन् तिल निरखुन् पहान्यात माझे आवरणे नेहमि रहाते!
ति समोर यायचि अन् श्वास् श्वासत् अडकायचा
तिच्या गोड हसन्यात्... जिव माझा कासाविस व्हायचा
मग्..
ति घाबरुन् माझा हात हाति घ्यायचि तिच्या तप्त स्पर्शात्
मि सगळे विसरुन् जायचो!
आता मात्र तिचि आठवण आलि कि.. मि फ़क्त् माझ्याच् हाथाकडे बघतो
अन्
हातावरल्या रेघामध्ये तिच्या हातातल्या रेषा शोधतो!
तिचि आठवण् आल्यावर्....

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top