सवय...आहे... तुझी वाट पहाण्याची...
तू येणार नसतानाही... सवय... आहे...
तुझ्याशी गप्पा मारण्याची... तू ऐकत नसतानाही....
सवय... आहे... तुला पहात बसण्याची..
तू समोर नसतानाही..सवय...आहे...
रोज रात्री तुझ्या एका sms ची वाट
बघण्याची... तो येणार नसतानाही....
सवय...आहे... मन मारून झोपण्याची....
झोप येणार नसतानाही... सवय...आहे...
अशा कित्येक सवयी सोबत घेउन जगण्याची...
तुझ्याशिवाय जगणं शक्य होत नसतानाही.

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top