विश्वास बनून माणसे जीवनात येतात,
स्वप्न होऊन मनात घर करून जातात,
सुरुवातीला विश्वास देतात कि ते आमचे
आहेत,
मग का कोणास ठाऊक एकटे सोडून
जातात.........

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top