कुणीतरी हव असत.......
कुणीतरी हव असत ,जीवनात साथ देनार हातात हात घेउन , शब्दान्शिवाय बोलनार्....
कुणीतरी हव असत ,जीवाला जीव देनार फ़ुलातल्या सुगन्धासारख,आयुष्यभर जपनार्......
कुणीतरी हव असत ,हक्कान् रागावनार, चुका ज़ाल्यातरी,मायेन समज़ावनार........
कुणीतरी हव असत ,आपल म्हननार नजरेतले भाव जानुन,आपल्याला ओळखणार........
कुणीतरी हव असत ,बरोबर चालणार, कशीही वाट असली तरी,माग न फ़िरनार........
कुणीतरी हव असत ,वास्तवाच भान देणार, कल्पनेच्याविश्वातही,माझ्यासवे रमणार......
कुणीतरी हव असत,मनापासुन धीर देणार, स्वतहाच्या दुखातही,मलासामाउन घेणार.........
कुणीतरी हव असत,एकान्तातहीरेन्गाळनार, माझ्यासोबत नसतानाही,मझ्यासोबतच असनार....
कुणीतरी हव असत,विश्वास ठेवणार, माझ्या विश्वासाला.कधीहीन फ़सवणार........
कुणीतरी हव असत,मला समजुन् घेनार, आयुष्याच्या वाटेवर साथ देशील का विचारणार.....

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top