कोणीतरी कोणचीतरी वाट पाहत थांबत,येणारांच येण माञ सावलीसारख लांबत,
कोणीतरी हळूच विचारत कोणी येणार होत का,
खर सांगु अशावेळी........डोळ्यात फक्त पाणीच येत......!!

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top