Monday, December 9, 2013

रडायच होत

मनातल सगळ सांगायच होत

डोळे भरून तुला पहायच होत

 मनसोक्त तुझ्यासमोर रडायच होत

खूप काही बोलायच होत  खूप काही ऐकायच होत

तुझ्या डोळ्यात  स्वतःला पहायच होत

तुझ्या तोंडून माझ नाव ऐकायच होत..
Reactions: