Tuesday, November 26, 2013

झोपायच नाटक करतो

जेव्हा आपण छोटे होतो तर न झोपण्यासाठी, रडायच नाटक करत होतो...
पण
 
 आज आपण जेव्हा मोठे झालो तर रडण्यासाठी, झोपायच नाटक करतो....
Reactions: