जेव्हा आपण छोटे होतो तर न झोपण्यासाठी, रडायच नाटक करत होतो...
पण
 
 आज आपण जेव्हा मोठे झालो तर रडण्यासाठी, झोपायच नाटक करतो....

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top