Tuesday, November 26, 2013

एखादाच असतो

नशीबवान तर सगळेच असतात  नशीबाला बदलणारा एखादाच असतो
हसतमुख तर सगळेच असतात  दुसर्याला हसवणारा एखादाच असतो
मर्त्य तर सगळेच असतात  कर्तुत्ववान अमर एखादाच असतो
ङोळ्यात पाणी,अन् ऊरल्यातफक्त तुझ्या आठवणी's photo.
चमकणारे कजवे बरेच असतात  प्रखरतेने उजळणारा एखादाच असतो
सुखचे सोबती सर्वच असतात  दुःखचा साथीदार एखादाच असतो
अनुभवाने शहाणे बरेच असतात  अनुभवालाही शाहाणा करणारा एखादाच असतो
जाळणारे बरेच असतात  मेणबत्तीप्रमाणे जळणारा एखादाच असतो !!
Reactions: