हाथ आणि डोळे प्रमाणे असतात जेह्वा हाताना यातना होतात
तेह्वा डोळे रडतात आणि जेह्वा डोळे रडतात तेह्वा हाथ अश्रू पुसतात !! 

भरकटलेल्या पाखराला घराची वाट दाखवणारी,सुकलेल्या फुलांना बहर आणणारी,दुखाच्या वाळवंटात प्रेमाचा पाझर आणणारी,एकटेपणात सहवासाचा दिलासा देणारी,शब्दाविणा सर्व काही समजून घेणारी,न सांगताच डोळ्यातील भाव ओळखणारी..

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top