Thursday, October 31, 2013

आठवण आली नाही

विसराव म्हटले पण विसरता येत नाही
आठवणीच आभाळ मोकळ होतच नाही.
आठवण आली नाही अस झालच नाही.
आठवायला विसराव लागत विसरता माञ आलच नाही.
Reactions: