Thursday, September 19, 2013

हेच खरे

अश्रू ते लोचनी लपवतेस कशाला ? सांग पापण्यांना फसवतेस कशाला ?

शब्द येता ओठी त्यास अडवतेस कशाला? मग चावून अधराना दुखावतेस कशाला?

येता विचार मनी, दडवतेस कशाला? देवूनी हुंदके मग रडतेस कशाला?

गर्दी भावनांची, तू झाकतेस कशाला  भाव विभोर चेहर्याला , असली शिक्षा कशाला

कशा कशाला तू फसवशील, रडवशील, झाकशील  आठवण येता त्याची राहवेल का त्या खळ्यांना

खुदकन हसून फोडतील सारे भांडे तुझे ...प्रेमच ते असे लपविता येत नाही हेच खरे...
Reactions: