तू बदललास

तू बदललास, मीही बदलले ..................
प्रेम मात्र आजही पाहतय आपली वाट....................
पण, प्रेमाला कुठे ठाउक ,
आपणच बदलली आहे आपली वाट.........
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade