Thursday, August 1, 2013

असं घडूच शकत नाही

डोळे मिटल्यावरही तुला पहावंस वाटतं उगीच असं घडत नाही
तुला स्वप्नातघेतल्याशिवाय मनही निजू शकत नाही
तुझ्यात काहीतरी खास असल्याशिवाय असं घडूच शकत नाही
एक क्षणही तुझ्या आठवणीशिवाय माझा कधीच जात नाही
फक्त तूच माझं विश्व झाली आहेस इतकं वेड मला लागू शकत नाही
तुझ्यात काहीतरी खास असल्याशिवाय असं घडूच शकत नाही...
Reactions: