तु जेव्हा हसतेस, आणखीन सुंदर दिसतेस
तु जेव्हा रुसतेस, भलतीच प्रेमळ दिसतेस

तु जेव्हा फुगतेस, काटकोनात बसतेस
तु जेव्हा शांत बसतेस, फारच रागीट दिसतेस

तु जेव्हा लाजतेस, माझ्या मनात बसतेस...

(I imagine your smiling face......SoNuLi..)

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top