Tuesday, July 23, 2013

खोट खोट मरायचय..

फक्त एकदाच तुला मनसोक्त हसताना पहायचंय निदान त्यासाठी तरी मला विदूषक बनुन तुझ्यासमोर यायचय फक्त एकदाच तुझ्या मनातले सारे काही जाणुन घ्यायचय , निदान त्यासाठी तरी नजरेला नजर भिडवुन तासनतास बसायचय. फक्त एकदाच तुझ्या मऊ केसांवरुन हळुवार हात फ़िरवायचाय , निदान त्यासाठी तरी एक गजरा तुझ्या केसात घालायचाय , फक्त एकदाच तुला माझ्यासाठी बेचैन होताना पहायचय, निदान त्यासाठी तरी ठरलेल्या वेळेच्या ऊशिरा यायचय. फक्त एकदाच तुला रडतना पहायचय, निदान त्यासाठी तरी मला खोट खोट मरायचय..

Reactions: