मला पसंद आहे

माझ्यापेक्षा तुझ्यात रमूनजाने मला पसंद आहे... तुझ्या डोळ्यात रमून जाण्यात एक वेगळाच आनंद आहे...[♥] तुला हसवण्यापेक्षातुला रडवणे मला पसंद आहे... मिट्टीत घेवून तुलासमजावण्यात एक वेगळाच आनंद आहे...[♥] तुझ्या होकाराला नकार देणे मला पसंद आहे... तुला रागवलेलीपाहण्यात एक वेगळाच आनंद आहे...[♥] माझ्यापेक्षा तुला सुखी ठेवणे मला पसंद आहे... तुझ्या सुखात आपले सुख समजण्यात एक वेगळाच आनंद आहे...[♥] तुझ्यापेक्षा माझ्या डोळ्यातून अश्रू वाहणेमला पसंद आहे... वाहणारे अश्रू थांबवण्यात एक वेगळाचआनंद आहे....[♥]
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade