Tuesday, July 23, 2013

ये माझया या जीवनात.

आजही मी तुझयावर येऊन मरतो, तुझया आठवणीने रडू आलं तर अशरु अडवून धरतो, तोल सुटला तरी सावरुन घेतो रोज असाच मरत मरत जगतो एकटा एकटा खूप रडलोयं गं मी आता मला तुझया कुशीत डोकं ठेवून रडायचं आहे गं खूप आठवण येते गं तुझी परत ये माझया या जीवनात..............

Reactions: