मन कधी रुसत.

मन कधी फ़सत,मन कधी रुसत...
कुनाला हे कळत,कुणी उगाचच हसत..

हसताना मनात बरंच काही असतं...

सांगायला मात्र काही जमत नसत...

समजुन घ्यावं असं खुप वाटतं....
समजतय त्याला हेही कळत....

शब्दांच्या शोधात मन हरवत...
न बोलताच मग डोळ्यांना समजत..

गालावरच्या खळीत उत्तर मिळतं....
पापन्यांखाली ते हळुच लपतं.........

Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade