Photo: तुझ्याशिवाय जगणं काय,

जगण्याचं स्वप्नसुध्दा पाहू शकत नाही,

श्वासाशिवाय काही क्षण मी जगू शकतो,

पण तुझ्याशिवाय एकही क्षण जगू शकत नाही..तुझ्याशिवाय जगणं काय,

जगण्याचं स्वप्नसुध्दा पाहू शकत नाही,


श्वासाशिवाय काही क्षण मी जगू शकतो,

पण तुझ्याशिवाय एकही क्षण जगू शकत नाही..

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top