तू जेव्हा म्हणतेस,
”मला तुझा राग आलाय कारण तुझे माझ्यावर प्रेम नाही..”,
तेव्हा तू मला आवडतेस..

तू जेव्हा म्हणतेस ,
“तू नेहमीच असा वागतोस मुद्दाम मला छळतोस ”,
तेव्हा तू मला आवडतेस..

तू जेव्हा म्हणतेस,
“मला तुझ्याशी बोलायचे नाही आता ..”
आणि लगेच विचारतेस ,
“बोलतोस का आता ?”,
तेव्हा तू मला आवडतेस..

तू जेव्हा म्हणतेस,
“ परत जर असा वागलास तर..
मी तुला कायमची सोडून जाईन... लक्षात ठेव ” ,
तेव्हा तू मला आवडतेस..

तू जेव्हा म्हणतेस ,”मी जगूशकत नाही तुझ्याशिवाय ..
आणि मला माहितीये की तुही माझ्याशिवाय..”
आणि पटकन मला मिठी मारतेस,
तेव्हा तू मला आवडतेस..

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top