कोणीतरी हव.

कोणीतरी हव असत.. सोबत आयुष्याची वाट चालायला..
जो हात देयील कधीही साथ न सोडायला..

कोणीतरी हव असत.. जीवाला जीव देणार..
स्वत:च्या ह्रुदयात निर्विवाद स्थान देणार..

कोणीतरी हव असत.. दिलखुलास हसणार..
काहीही न बोलता बरच काही समजून घेणार..

कोणीतरी हव असत.. सोबत लपन्डाव खेळणार..
पटकन.. सापडली नाही की कावर.-बावर. होणार..

कोणीतरी हव असत.. मनमोकळ बोलायला..
अन.. भरून आल की मनसोक्त रडायला..
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade