एक मैत्रिण.......
आपल्याला पण एक मैत्रिण असावी! समोर आलॊ की थोडीशी हड्बडावी बोलली नाही तरी आपल्याकडे
बघून गोड हसावीचालता चालताच पाठून तिनं हाक मारावीघर जवळ येताच पुढे निघून जावी आपण
नसलॊ की थोडीशी हिरमूसावी दिसलो की गालवर छान खळी पडावी कधी हसता हसताच

ती रडावी कधी रडता रडताच खुद्कन हसावी हक्काने आपल्यावर रागवावी मग
कही न बोलताच निघून जावी नंतर चूक कळल्यावर नुसता मिसकॉल द्यावी
आपण कॉल केल्यावर मात्र मुद्दाम तो कट् करावी सकाळी भेटल्यावर हीचकीचत
बोलावी निरागस चेहऱ्याने मग माफ़ी मागावी ती आनंदात असली की घडघडुन बोलावी नाहीतर
थोडीशी अबॊल रहावी सुखात सगळ्यांना सामिल करावी व्यथा फक्त माझ्याकडेच बोलावी बाहेरगावी कुठे
गेलो तर तिची आठवण यावी आठवण काढताच तिला मात्र उचकी लागावी परत आल्यावर हसतानाही डोळ्यात
पाणी भरावी "साधा एक फोनही केला नाही!" म्हणत रुसुन बसावी थोडा वेळ मग ती शांत रहावी पुढच्याच
क्षणाला "माझ्यासाठी काय़ आणले? असं बोलणारी....

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top