तू-मला-सोडून-तर-जाणार-नाहीस-ना.

" काच बनविणाऱ्याने जर हृदय पण काचेच
बनविले असत तर फार बर झालं
असत ..............
कमीत कमी तोड्ण्याराच्या हाथाला जखम
तरी झाली असती "
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade