" काच बनविणाऱ्याने जर हृदय पण काचेच
बनविले असत तर फार बर झालं
असत ..............
कमीत कमी तोड्ण्याराच्या हाथाला जखम
तरी झाली असती "

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top