Join us on Facebook

Please wait..20 Seconds

कल्पनेतली परीच ती.

कल्पनेतली परीच ती
ठाउक नाही कशी ती दिसते अशी ती असते,
कल्पनेतुनी वास्तवात येई तशी ती कधीच नसते...

वेळी-अवेळी पाउस पडता आनंदाने सदैव भिजते
अशी ती असते, भिजता-भिजता
वाहून जाई तशी ती कधीच नसते...

मदतीस तयार परांच्या मेणापरी जळुनी थिजते
अशी ती असते, थिजता-थिजता
उरुन जाई तशी ती कधीच नसते...

रात्रीस फुलांच्या कुशीत चिरनिद्रेस ती निजते
अशी ती असते, निजता-निजता
स्वप्नात विरून जाई तशी ती कधीच नसते...

उंच अवकाशी उड़ता क्षणात काळ्या मातीत रूजते
अशी ती असते, रुजता-रुजता उमलणे विसरुनी जाई
तशी ती कधीच नसते...

कल्पनेतली परीच ती वास्तवात कधीच नसते...
वास्तवात कधीच नसते...


कल्पनेतली परीच ती. कल्पनेतली परीच ती. Reviewed by Hanumant Nalwade on May 26, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.