तू… साऱ्यात तू.

का कळेना कोणत्या क्षणी हरवते मन कसे…
उमलती कश्या धुंद भावना अल्लद वाटे कसे… बंध
जुळती हे प्रीतीचे… गोड नाते हे जन्मांतरीचे…
एक मी एक तू… शब्द मी गीत तू… आकाश
तू..आभास तू… साऱ्यात तू… ध्यास मी श्वास
तू… स्पर्श मी मोहर तू…. स्वप्नात तू सत्यात
तू… साऱ्यात तू…
का कळेना कोणत्या क्षणी हरवते मन कसे…
उमलती कश्या धुंद भावना अल्लद वाटे कसे… बंध
जुळती हे प्रीतीचे… गोड नाते हे जन्मांतरीचे…
घडले कसे कधी.. कळते न जे कधी.. हळुवार ते आले कसे
ओठावरी.. दे ना तू साथ दे.. हातात हात घे..
नजरेतून नजरेतुनी इकरार घे…
का कळेना कोणत्या क्षणी हरवते मन कसे..
उमलती कश्या धुंद भावना अल्लद वाटे कसे.. बंध
जुळती हे प्रीतीचे…
गोड नाते हे जन्मांतरीचे.
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade