स्वप्नातल्या परीला, आज मी सत्यात पाहिले...
हळव्या त्या मनाला, मी ते हळूच सांगितले...
पाहून त्या परीला, माझे हे मन फुला सारख फुलले...
अन तिला समोरून जाताना पाहून,
"परत भेटू." अस ते हळूच बोलले...
... "परत भेटू......" अस ते हळूच बोलले.

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top