तू नसताना तुज्यासोबत बोलने,
कल्पनेच्या आरश्यात तुलाच बघणे,
आठवांच्या झूल्यात झुलने ,
कधी शब्दाविन बोलने आता झालाय .
तू नसताना . . .

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top