मी असाच आहे कसाही असलो तरी फ़क्त तुझाच आहे
भेटलो नाही कधी तरी भेट तुझी नि माझी नेहमीच आहे
रागवणं हा तर फ़क्त बहाना आहे
प्रेम वाढविण्याचा हा नविन "Formula" आहे तुझी आठवण येते,हे तर कारण आहे वेडे,
तुला विनाकारण छळणं, हा तर माझा स्वभाव आहे गप्प कितीही असलो
तरी मनातुन बडबड फ़क्त तुझीच आहे कविता जरी माझी असली तरी शब्द मात्र तुझेच आहे
मी असाच आहे कसाही असलो तरी फ़क्त तुझाच आहे.

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top