काही नाती बांधलेली असतात ती सगळीच खरी नसतात
बांधलेली नाती जपावी लागतात काही जपून ही पोकळ राहतात
काही मात्र आपोआप जपली जातात कदाचित त्यालाच मैत्री म्हणतात.

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top