हृदयाच्या एखाद्या चोर कप्प्यात...
हृदयाच्या एखाद्या चोर कप्प्यात
काही आठवणी जपायच्या असतात
व्यक्त करायच्या नसतात
पण.....
काही भावना जपायच्या असतात
हळुच एकांताच्या क्शणी
तो चोर कप्प उघडायचा असतो
कुणी बाजुला नाही ना
पाहुन डोळ्यातुन वाहू द्यायचा असतो
मनातल्या गोष्टी खरंतर
मनात राहू द्यायच्या नसतात
पण.....
त्या अशा कुणालाही
सांगायच्या नसतात !!!!!!!

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top