एक दिवस

एक दिवस असा येयील तुला माझी उणीव भासेल , आणिजिथे पाहशील तिथे माझाचचेहरा दिसेल...
येणारा प्रत्येक क्षण तुला गेल्याक्षणाची आठवण करून देयील , आणिमला झालेल्या दुखाची तुला जाणीव होयील...
तुझे डोळे सतत माझ्या वाटेकडे पाहतील , आणिवाटेवर वाहणाऱ्या वाऱ्यासोबत तुझे अश्रू हि वाहतील...
तुझा तो उदास चेहरापाहून तेव्हा तू रडशील , आणिजेथे पाहशील तेथे माझाच चेहरा दिसेल...
पण.....पण.....पण.....
ज्या वेळी तुझे मन माझ्याकडे धावेल तेव्हा कदाचित मी या जगात नसेल...
एक दिवस एक दिवस Reviewed by Hanumant Nalwade on July 27, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.