Sunday, December 1, 2013

कुणालाही कसे कळणार

तुझा चेहरा मी हृदयात ठेवून घेतलाय
माझ्या नसानसात तो साठवून घेतलाय...

उगीच नाही रस्त्यावर मी एकटा हसत
चालता चालता तुलाच मी असतो बघत...

लोकांना उगीच वाटत माझे ओठ कसे हलतात
मी एकटा असूनही ते कुणाशी बोलतात फक्त
मला माहित असत...

तू आहेस माझ्या सोबत कुणालाही कसे कळणार...
Reactions: