Tuesday, November 19, 2013

हृदय तर बंद करू शकत नाही

एखादी गोष्ट जर आपल्याला बघायची नसेल तर
आपण डोळे बंद करून घेऊ शकतो ...
 

पण भावनांच काय हो ? त्या तर जाणवतातच
ना, .... त्यासाठी आपण आपले हृदय तर बंद करू शकत नाही !!
Reactions: