एकदा देव म्हणाला.....
"रोज सकाळी अंघोळ केल्यावर पूजा करतोस माझी न चुकता तिच्यासाठी काहीतरी मागतअसतो...!
कधी तरी चुकून स्वता: साठीपण काहीमागत जा...!
त्याला मी म्हटल,
तिच्याशिवाय माझे आयुष्य तरी आहे का...?
मला झोपायला तु जमीन दिलीस तरी चालेल ....
पण तिला तू मखमली पलंग दे,मला दिवसभराची भूक दिलीस तु तरी चालेल ...
पण तिला तू दरवेळी १२ पक्वान्न दे,मला तू भले अंधारात ठेव...
पण तिच्यासाठी न विझणारी तू प्रकाशाची ज्योत दे ,माझ्या वाटेला दुखाश्रू आले तरी चालेल ...
पण तिला नेहमी आनंदात ठेव,माझ्यातला जीव घेतलास तु तरी चालेल ...
पण तिच्या हृदयात माझे स्थान तु असेच ठेव,माझे मागणे ऐकून देव पण थक्क झाला,
कधी न रडणाऱ्या देवाचे डोळे पण तेव्हा पानावले,का करतोस रे इतके प्रेम तिच्यावर..?
तिने प्रेम तुझे स्वीकारले नाही..! का मरतोस रे तिच्यासाठी..?जीने जगणे तुझे मान्य केले नाही..!
मी म्हटलो
सगळ्या प्रश्नाची उत्तरे तुला तेव्हाच भेटतील,जेव्हा तू पण कुणाच्या ख-या प्रेमात पडशील.....!

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top