Friday, October 18, 2013

मला तुझा एव्हढा राग का आहे

तुझ्या बोलण्याचा मला राग आहे पण का कुणास ठाऊक, नेहमीच तुझ्याशी बोलावासं वाटतं....

तुझ्या सवयीचा मला राग आहे पण का कुणास ठाऊक, सगळं काही तुला सागावसं वाटतं....

तुझ्या हसण्याचा मला राग आहे पण का कुणास ठाऊक, नेहमीच तु हसावसं वाटतं....

तुझ्या आठवणीचामला राग आहे पण का कुणास ठाऊक, तुझ्या आठवणीतच रहावसं वाटतं....

तुझ्या "misscall"चा मलाराग आहे पण का कुणास ठाऊक, तरीही तुला फ़ोन करावासा वाटतो....
......
काकुणास ठाऊक...? तुझी आठवण येताच, डोळ्यात अलगद पाणी येते.....,

काकुणास ठाऊक...? डोळे अलगद मिटताच, तु नेहमीचसमोर दिसतेस....,

काकुणास ठाऊक...? थंड हवेची झुळूक येताच, तु आल्याचा भास होतो...,

काकुणास ठाऊक...? श्वास घेताच रुधयाचे ठोके, तुझ्या नावाने पडू लागतात...,

पण का कुणास ठाऊक...? मला तुझा एव्हढा राग का आहे...? मला तुझा एव्हढा राग का आहे...?
Reactions: