नाही वाटत जगावस तू सोबत नसताना,
किती विरह सहन करू तू जवळ असताना,
मी समोर येता तू तोंड फिरवून घेतेस,
तू होणार नाहीस माझी याची का जाणीव करून देतेस...


गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top