Wednesday, September 25, 2013

जीवापलीकडे जपावं

ज्यांच्या सोबत हसता येतं
अशी बरीच माणसं
असतात आपल्या आयुष्यात.

पण ज्याच्या समोर
मनमोकळं रडता येतं
ना असं एखादंच कुणीतरी असतं.

आणि ते माणूस सापडलं की
मग त्याला जीवापलीकडे जपावं..
Reactions: