वाटते ना असावे कुणीतरी बावळटासारखे वागणारे

वेड्यासारखा वागेल पण तेवढेच वेड्यासारखे प्रेम करणारे

वाटते ना असावे कुणीतरी कितीही कामात असले तरी

एक क्षण आठवण काढणारे जीव देणारे असतील

पण आपला जीव जपणारे वाटते ना असावे कुणीतरी.

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top