Wednesday, July 24, 2013

तारुण्यावर तुझ्या

अशाच एका तळ्याकाठी ... अशाच एका तळ्याकाठी बसली होतीस तू???
आठवणीत कोणाच्या रमली होतीस तू???? निळ्याभोर आकाशातील उनही तुला लाजले???
नको तुला त्याची झळ म्हणून मेघ पुन्हा वाजले??? तुझ्या नाजूक डोळ्यांची काय तुलनाकरू मी??
तुझ्या सोज्वळ हास्याचीकाय कल्पना करू मी?? नशिबात ज्याच्या असशिल तू………….
सुख आणि सुखच त्याला देशील तू……. ओठावर नाही शब्द माझ्या……………
वीसावलीकविता माझी तारुण्यावर तुझ्या…
Reactions: