प्रेम या शब्दाचा अर्थच थोडा वेगळा आहे.

Photo: पावसाच्या थेंबात अश्रु लपवुन रडत असत
कोणीतरी..

कोणालातरी हसतांना लपुन बघत असत
कोणीतरी..

दिवे सगळे विझल्यावर का जळत असत
कोणीतरी..

सगळ जग झोपेत
असतांना उघड्या डोळ्यांनी स्वप्न बघत
असत कोणीतरी..

कुणी येणार नाही तरी वाट बघत असत
कोणीतरी..

माणसांच्या या इतक्या गर्दीत का एकट
असत कोणीतरी..प्रेम !! या शब्दाचा अर्थच थोडा वेगळा आहे
या दोन शब्दातच मानतील भाव सगळा आहे

मी तुझावर खूप प्रेम करतो ......
हे ऐकल्यावरच मन कसं भर भरून येतं
आकाशा पेक्षा जास्त कुठे तरी या
दोन डोळ्यातच प्रचंड वादळ भरतं.

तू हवीस माला, मी नाही राहू शकत तुझा शिवाय....
या शब्दाने जग मोकळ झाल्याची जाणीव होते
पण जर तू माझा बरोबर आहेस
तर तळपळत्या उनाची ही जाणीव होत नसते..

तिचा स्पर्श,तिचा सहवास, तीच हसणं-रूसण
सारं सारं कस्स लक्खं लक्खं मनामध्ये असतं
भेटणायची तिला चाललेली धडपड
तिला एकदा पाहण्याची तळमळ किती मस्त

तुझा डोळ्यात मी अश्रु पाहू शकत नाही ...

या शब्दातच तिच्या बद्दलची काळजी असते
हसताना तिच्या गालावर पडणारी ती खळी
काळजाच पाणी पाणी करून टाकते

सुख दुखा सगळे गेले, बघ बघ आले तुझा जीवनात प्रेम आले

खरच खूप वेगळा असतं प्रेम खरच खूप वेगळा असतं न हे प्रेम!!!!!
-- 

प्रेम या शब्दाचा अर्थच थोडा वेगळा आहे. प्रेम या शब्दाचा अर्थच थोडा वेगळा आहे. Reviewed by Hanumant Nalwade on March 14, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.