अशीच यावी वेळ एकदा................
अशीच यावी वेळ एकदा स्वप्नी देखील नसताना..
असे घडावे अवचीत काही तुझ्या समीप मी असताना..

अशाच एका संध्याकाळी एकांताची वेळ अचानक..
जवळ नसावे चिट्टपाखरु केवळ तुझी नि माझी जवळीक..

संकोचाचे रेशीम पदडे हा हा म्हणता विरुन जावेत..
समय सरावा मंद गतीने अन् प्रितीचे सुर जुळावे..

मी मागावे तुझीयापाशी असे काहीसे निघताना..
उगीच करावे नको नको तु हवे हवेसे असताना..

शब्दावाचुन तुला कळावे गुज मनी या लपलेले..
मुक्तपणे तु उधळून द्यावे जन्मभरी जे जपलेले..

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top