Monday, June 11, 2012

जास्त काळजी घेतात

"ज्यांच्या साठी डोळ्यात पाणी यावे,
अशी माणसे आयुष्यात खूप कमी भेटतात....!!!! . . . . . . ."

आणि "ती जेंव्हा भेटतात ,
तेंव्हा डोळ्यात पाणी येऊ नये याचीच जास्त काळजी घेतात...!"
Reactions: