ती किती वेडी आहे,
एवढी शी गोष्ट तिला समजली नाही
मी किती वेडा आहे,
मला एवशी शी गोष्ट सांगता आली नाही
ती किती वेडी आहे,
डोळ्यातल्या भावना तिला काळात नाही
मी किती वेडा आहे,
तिच्या डोळ्यातच पाहत नाही
ती किती वेडी आहे,
प्रत्येक गोष्ट निरखून पाहते
मी किती वेडा आहे,
प्रत्येक गोष्टीत तिला पाहतो
ती किती वेडी आहे,
प्रत्येक गोष्टीवर रगवते
मी किती वेडा आहे,
मला तीच रागवन् ही आवडत
ती किती वेडी आहे,
उद्या तीच लग्न आहे
मी किती वेडा आहे,
तिच्या लग्नाची तयारी करतोय

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top