कोणाच्या तरी मनात घर
करून राहता आलेतर
पहा,कोणावर प्रेम करता
आले तर पहा,स्वःतासाठी
सगळेच जगतात,जमलचं
तर दुसऱ्यासाठी जगुन
पहा,वेलीला ही आधार
लागतो,जमलचं तर
एखाद्याच्या मनाला आधार देऊन पहा!

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top