अगदीच कठीण नसत
कुणाला तरी समजुन घेण...

समजुन न घेता काय
ते प्रेम करणं...

खुप सोप असत कुणी
तरी आवडण...

पण खुप कठीण असत
कुणाच तरी आवडीच होणं...

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top