एक दिवस जेव्हा माझा श्वास बंद होईल.. . नको विचार करुस कीमाझे प्रेम कमीहोईल.. ... ... . अंतर फक्त एवढं असेल..? . आज मीतुझी आठवण काढत आहे.. . उद्या..? . माझी आठवण तुला येईल...!!!

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top